Nov 4 | By Thunder Bay Community Auditorium Event

Gordon Lightfoot

Continue
Nov 5 | By Thunder Bay Community Auditorium Event

Jesse Cook

Continue
Nov 12 | By Thunder Bay Community Auditorium Event

Simon and Garfunkel Story

Continue
Nov 14 | By Thunder Bay Community Auditorium Event

Elf The Musical

Continue